Krav til medlemskap

Regler for medlemskap i Norwegian Testing Board
 1. Alle medlemmer av NTB skal minimum ha ISTQB Foundation Level Certificate med et eksamensresultat på minst 80% korrekte svar.
 2. Hvert medlem i NTB skal kun representere seg selv. Medlemmet skal ikke representere et firmas eller annen organisasjons interesser.
 3. Medlemmer i NTB skal ikke delta i konkurrerende sertifiseringsskjema som f.eks. ISEB, QAI o.l.
 4. Maksimalt 2 medlemmer fra samme firma eller institusjon kan delta i NTB.
 5. Hvert medlem må bidra med en rimelig arbeidsmengde for å støtte ISTQB og NTB sine behov. Dette kan f.eks. være å utarbeide eksamensspørsmål, delta i arbeidsgrupper (Working Groups), utføre inspeksjoner eller oversette materiale.
 6. NTB skal etterstrebe å ha en lik distribusjon av medlemmer fra industri, akademi og kursholdere.
 7. All eksamensdeltagelse i ISTQB skal være uten kostnad for medlemmene i NTB.
 8. Medlem som deltar i et eksamenspanel eller som har tilgang til eksamensmateriale skal minst ha et tilsvarende ISTQB sertifikat før medlemmet kan bidra til eksamenspanelet.
 9. Kursinstruktører skal ikke ha tilgang til eksamensmateriale på samme nivå som kursene de holder.
 10. Medlem som deltar i et akkrediteringspanel skal minimum ha det korresponderende ISTQB sertifikat som kurset som skal akkrediteres. (Kursholder av et akkreditert kurs skal minimum ha det korresponderende sertifikat).
 11. Nye medlemmer må bli godkjent av majoriteten av de aktive medlemmene og av styreleder.