Akkreditering

Alle foretak som vil avholde kurs for «ISTQB Certified Software Tester» og som vil avholde eksamen rett etter kurset, kan få sine kurs akkreditert. Dette er en kvalitetskontroll av kursmaterialet. Kursene akkrediteres for det nivå av sertifisering som er aktuelt. Akkreditering for kurs på norsk, engelsk og tysk foretas av Norsk Testing Board (leder). Akkreditering på andre språk foretas av andre nasjonale Boards (disse kan finnes på ISTQB Websiden) eller vi formidler kontakt med disse. Når en holder et akkreditert kurs, har en krav på at det akkrediterende Board hjelper med å arrangere eksamen.

Det norske Board behøver fire fullstendige sett med kursmateriale eller elektronisk kopi av kursmateriale. Disse må bestå av overheads, øvelser, løsninger på øvelser, andre materialer som utdeles, materiale for praktisk arbeid (dersom det finnes), programmer som brukes under kurset og alt undervisningsmateriale som brukes. I tillegg kreves en kryssreferanse mellom kursmaterialet og syllabus.

Se forøvrig egen side (engelsk) for formelle regler for å søke om akkreditering, som også overstyrer det som står på denne siden.

Akkrediteringen foregår i fire trinn

 1. Det kontrolleres at de formelle kriterier er oppfylt. Ett sett med kursmateriale arkiveres.
 2. En review-gruppe valgt av Norsk Testing Board, bestående av tre eksperter, gjennomgår materialet og kontrollerer om de læremål som er nevnt i syllabus (læreplanen) kan nås ved hjelp av kursmaterialet og kursets læremåte.
 3. Kursets ansvarlige gis mulighet til eventuelt å rette opp anmerkninger.
 4. En i review-gruppen kontrollerer kurset under avholdelse en av de første gangene det blir holdt.

Review-gruppen anbefaler akkrediteringen som så tildeles av Norsk Testing Board. Akkrediteringen er gyldig i tre år eller til syllabus oppdateres. Akkrediteringen kan forlenges kostnadsfritt dersom suksessraten for eksamen etter dette kurs er over 75%, så lenge læreplanen ikke oppdateres.

Kursmaterialet kan bare oppdateres i akkrediteringsperioden når dette godkjennes av Norsk Testing Board.

Referanse til akkrediterte kurs legges på websiden til Norsk Testing Board.

Kostnader for akkrediteringen

Se egen søknadsside for akkreditering .

Akkrediteringens tidsforløp

 1. Den som vil ha et kurs akkreditert, melder fra om dette.
 2. Innen to uker opprettes en review-gruppe, det avtales så akkreditering.
 3. De formelle kriterier sjekkes innen en uke.
 4. Review-gruppen kontrollerer materialet i løpet av fire uker.
 5. Kursleverandør har to uker på seg å oppdatere materialet og sende endringene inn på nytt.
 6. Review-gruppen kontrollerer oppdateringene og gir sin anbefaling innen to uker.
 7. Akkreditering gis når anbefalingen er gitt og kostnaden er betalt.

Akkrediteringens formelle kriterier

 1. Det finnes en kryssreferanseliste som beskriver hvordan kursmaterialet henger sammen med syllabus på de to øverste nivåer (f.eks 1., 1.1) samt fortegnelse over planlagt tidsbruk.
 2. Kursmaterialet er lesbart (eventuelt maskinlesbar, dersom avtalt).
 3. Kursmateriale er fullstendig.
 4. Tidsbruk er i samsvar med syllabus eller over minimum.
 5. Søkeren om akkreditering bekrefter at instruktørene minst har sertifikat på det nivå de skal undervise på.

Kontroll v/ review-gruppen

 1. Gruppen kontrollerer materialet og avgjør om kursmålet kan oppnås med det materiale og den fordelingen av tiden som er planlagt.
 2. Blir alle læremål i syllabus dekket?
 3. Er materialet i samsvar med ISTQB terminologi?
 4. Finnes øvelser der læremål er på nivå K3 (kursdeltaker skal kunne anvende teknikken).
 5. Vil kursdeltakeren med en stor sannsynlighet klare eksamen?
 6. Eventuelle mindre anmerkninger gis uten at de hindrer akkreditering.

Norsk Testing Board garanterer at kursmaterialet ikke kommer uvedkommende i hende. Et non-disclosure-agreement signeres av begge sider i den forbindelsen.

Akkreditering av kursholder

ISTQB definerer en egen prosess for akkreditering av kursholder. Normalt følges denne prosessen i forbindelse med akkreditering av kurs.

I enkle trekk utfører NTB bl.a. kontroll av

 • Kursholders CV (erfaring, tidligere sertifiseringer)
 • Kursevalueringer etter tidligere avholdte kurs
 • Evt. prosentandel beståtte kandidater på tidligere kurs

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Se hvilke kursholdere som akkreditert av NTB på denne siden.

Se hvilke kurs som er akkreditert av NTB på denne siden.